Info til leger/ helsepersonell

Om henvisning til Klinikk for stressmedisin, behandlingsprogram og kostnader

 

7

Henvisning

– Vi må ha henvisning frå lege (fastlege eller sjukehusavdeling), evt psykologspesialist.
– Vi prioriterer pas med stressmedisinske helseplager, og har særleg kompetanse og tilbud for utmattelseslidelser/ kronisk utmattelsessyndrom/ CFS/ME.
– Henvisning må innehalde relevante opplysningar om sjukehistorie og gjennomført utredning/ behandling, inkl behandling og medikasjon for andre medisinske/ psykiske lidelser, og aktuell status vedr komorbide sjukdommar.
– Hvis legen/psykolog/ anna helsepersonell kjenner pas godt, vil vi gjerne ha ei vurdering av evne til å gjennomføre systematiske mestringsprogram, psykisk og somatisk sårbarhet, samt motivasjon for endring og bedring.
– Vi (og alle andre som arbeider med endring og mestring) har dårleg erfaring med behandlingseffekt hos pas som primært ønsker sjukdomsbekreftelse.

Vi vil gjerne at følgjande lab.prøver er tatt nyleg: 
Hb, CRP, lpk, trombocytter, jern, transferrin, ferritin, Na, K, Ca, P, Mg, glucose, albumin, ALAT, GT, bilirubin, kreatinin, CK, Vit B12, folat, Vit D, FT4, TSH
Immunglobuliner: IgG, IgM, IgA, total IgE
Serologi (vanlig serum/gelglass): EBV (Epstein-Barr virus), CMV (cytomegalovirus),.

– Etter mottatt henvisning – helst elektronisk: Klinikk for stressmedisin, HER-id 106040 – får pas ventelistebrev der vi bekrefter motatt henv, og ber han/ho sende ein eigenrapport om sin sjukehistorie, tidlegare behandling (inkl alternativ behandling), nytte av denne, og kva dei meiner dei treng hjelp til.
– Ventetid pt frå henvisning til deltagelse program 3-4 mnd.

 

Konsultasjon

Etter henvisning avtaler vi første-konsultasjon (evt på telefon hvis lang reiseavstand) for diagnostikk og evaluering.

Hvis pasienten er motivert for vidare strukturert behandling og vi vurderer han/ho som eigna for dette, avtaler vi vidare behandlingsopplegg. For dei aller fleste vil det vere tilbud om å delta i vårt konsentrerte 4-dagars behandlingsprogram (på Fitjar, Stord).
Nærmere beskrivelse av behandlingsprogrammet finner du her. 

Oppfølging etter behandlingsprogrammet etter individuell vurdering/ behov.

Tilbud om 6 mnd oppfølgingsprogram (2 dagar) og seinare årleg oppfølgingsprogram.

N

Betaling

Betaling for behandlingsprogrammet – 4 dager, Fitjar/ Stord:
Vanlege egenandeler legebehandling opp til max 2800 kr, får refundert alt over frikortgrense (2350 kr).

Ingen egenandel ved frikort.

 

Reise og opphald

– Pas frå Helse Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane) får refundert reise og opphald opptil 750 kr/døgn, avhengig av reiseavstand
– Utanfor Helse Vest (Helse SørØst- Midt – Nord): Pasientreiser svært restriktive til refusjon, bør enten få forhåndsrefusjon eller vere villig til å betale sjøl
– Opphold er ved hotell/motell, 850 – 1500 kr/døgn inkl heilpensjon, evt eigne / private ordingar

 

Har du spørsmål?

Praktisk informasjon til pasienter

Om henvisning til Klinikk for stressmedisin, behandlingsprogram og kostnader

Behandlingsprogram 4 dagar kl 09-16 + 1 kveld infosamling.
Ventetid pt frå henvisning til deltagelse program 3-4 mnd.

7

Henvisning

– Vi må ha henvisning frå lege (fastlege eller sjukehusavdeling), evt psykologspesialist.

 

N

Betaling for behandlingsprogrammet

– 4 dager, Fitjar/ Stord
– Vanlige egenandeler legebehandling opp til maks 2800 kr
– Får refundert alt over frikortgrense (2350 kr)
– Ingen egenandel ved frikort

Konsultasjon

Før det er aktuelt å delta i 4-dagers behandlingsprogram har vi ein første-konsultasjon som blir avtalt etter legehenvisning og egenrapport om sjukehistorie.

– Dette skjer evt. på telefon hvis man har lang reiseavstand, det vil si utenfor Hordaland/Rogaland
– Vi ber også om oppdaterte kliniske opplysninger og lab.undersøkelser (sender liste)

Reise og opphald

– Pas frå Helse Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane) får refundert reise og opphald opptil 750 kr/døgn
– Utanfor Helse Vest (Helse SørØst- Midt – Nord): Pasientreiser svært restriktive til refusjon, bør enten få forhåndsrefusjon eller vere villig til å betale sjøl
– Opphold er ved hotell/motell, ca 850 kr/døgn inkl heilpensjon, hvis ein ikkje har egne/ private ordningar – camping/telt

 

Har du spørsmål?

Klinisk forskning

Behandling ved Klinikk for stressmedisin er kombinert med forskning (evidensbasert medisin), og vi har søkt i det daglege kliniske arbeidet å hente inn ny kunnskap og evaluere effekten av behandling. Alle pasientar i behandling 2008-17 er bedt om å fylle ut spørreskjema om ulike helseforhold, for kartlegging av klinisk tilstand og for å evaluere effekt av behandling.

Dei som har gitt skriftleg samtykke til å bruke kliniske data i våre forskningsstudier, deltar i studiene, der vi bruker kliniske data for å analysere for å studere helseplager, spesielt utmattelse, søvnplager, angst og depresjon, generelt funksjonsnivå og spesielt fysisk funksjon, samt ulike sosiodemografiske variabler.

Datainnsamling har skjedd i perioden 2009-2017, og vi har publisert to artiklar foreløpig: Her og her.

Vi har planer om vidare dataanalyser og publikasjoner basert på dette datamaterialet.

Forskningsgruppe

– Bjarte Stubhaug, dr.med., førsteamanuensis, Univ i Bergen
– Gerd Kvale, dr.psychol,. professor, UiB
– Haldis Økland Lier, MD, PhD, førsteamanuensis, Univ i Bergen
– Arvid Rongve, MD, PhD, førstemanuensis, Univ i Bergen
– Anita Lill Hansen, dr.psychol, postdoc, UiB

Forskningsresultat viser god effekt av behandlingsprogrammet for CFS/ME. Nye analyser av det totale datamaterialet 2009-2017 vil bli analysert og etter kvart publisert.

Førebels resultat presentert ved forsknings-konferanser:
– «New developments in the psychology of illness», Fiji april-09,
– European Congress of Psychology, Oslo -juli-09,
– EPA Bergen juni 2010,
– «Psychological medicine research», New Zealand 2011.
– European Psychiatric Association, Annualk meeting, München 2014

I tillegg presentasjon og diskusjon av behandlingsmodell og -resultat ved studiebesøk University of Miami 2010 og Univ of London 2011.

 

Dei som har gitt skriftleg samtykke til å bruke kliniske data i våre forskningsstudier, deltar i studiene, der vi bruker kliniske data for å analysere for å studere helseplager, spesielt utmattelse, søvnplager, angst og depresjon, generelt funksjonsnivå og spesielt fysisk funksjon, samt ulike sosiodemografiske variabler.

Datainnsamling har skjedd i perioden 2009-2017, og vi har publisert to artiklar foreløpig: Herog her.

Vi har planer om vidare dataanalyser og publikasjoner basert på dette datamaterialet.

Forskningsgruppe

– Bjarte Stubhaug, dr.med., førsteamanuensis, Univ i Bergen
– Gerd Kvale, dr.psychol,. professor, UiB
– Haldis Økland Lier, MD, PhD, førsteamanuensis, Univ i Bergen
– Arvid Rongve, MD, PhD, førstemanuensis, Univ i Bergen
– Anita Lill Hansen, dr.psychol, postdoc, UiB

Forskningsresultat viser god effekt av behandlingsprogrammet for CFS/ME. Nye analyser av det totale datamaterialet 2009-2017 vil bli analysert og etter kvart publisert.

Førebels resultat presentert ved forsknings-konferanser:
– «New developments in the psychology of illness», Fiji april-09,
– European Congress of Psychology, Oslo -juli-09,
– EPA Bergen juni 2010,
– «Psychological medicine research», New Zealand 2011.
– European Psychiatric Association, Annualk meeting, München 2014

I tillegg presentasjon og diskusjon av behandlingsmodell og -resultat ved studiebesøk University of Miami 2010 og Univ of London 2011.

 

CFS / ME

 

Kronisk utmattingssyndrom – Chronic Fatigue Syndrome, CFS – ofte også kalt Myalgisk Encephalopati – ME – er ein invalidiserande tilstand med omfattande plager og funksjonssvikt og få objektive funn eller markørar som eintydig kan definere tilstanden.

Diagnosen kronisk utmattingssyndrom, CFS/ ME er basert på grundig medisinsk vurdering og differensialdiagnostikk, der andre fysiske og psykiske årsaker til utmattingstilstanden blir utelukka.

Diagnosen CFS/ME er såleis ein utelukkings- (eksklusjons-)diagnose, og det er ingen eintydig årsak til eller sikker patologi knytt til lidelsen. Det foregår mykje forskning rundt CFS, både når det gjeld årsaker, fysiologisk patologi og effekt av behandling. Viktige sammenhenger synest å vere ubalanse og dysregulering av immunsystem, hormonsystem og stress-system, med tendens til overaktivering og sensitivisering av nerveceller og organsystem.

Stress og alt som aukar aktivering i nervesystemet vil kunne auke plagene. Søvn er svært ofte forstyrra, noko som forverrar overaktivering og stress og som skaper ein vond sirkel av meir plager, meir stress, dårleg søvn, meir utmatting, meir stress osv…

Det finst ingen behandling som er vist effektiv for alle pasientar med CFS/ ME, men både internasjonal forskning , vår eigen forskning og kliniske erfaring viser at behandling med vekt på større sjukdomsforståing og symptommestring er nyttig, kan redusere plagene og auke funksjonsnivået.

Vi har utvikla eit konsentert 4-dagars behandlingsprogram ved Klinikk for stressmedisin, basert på eigen forskning som viser god effekt av eit samansett behandlingsprogram (Comprehensive Cognitive Behavioural Treatment -Stubhaug 2008).

Dette behandlingsprogrammet har vi gjennomført for 45 grupper i løpet av 2009-13, med gode resultat som vi har publisert i desember 2018. 

Vi har seinare gjennomført programmet for ca 100 grupper totalt, inntil avslutning av studien des-17, og vi vil analysere og seinare publisere resultat frå dette datamaterialet.

Gruppebehandling i grupper på 12-14, med konsentrert 4 dagars behandlingsprogram. Våre behandlingsprogram er utarbeidd spesielt for stressmedisinske helseplager og mestringssvikt, med særleg spisskompetanse for kronisk utmattingssyndrom CFS/ ME.

Våre klinikker

Klinikk for stressmedisin har hovedlokaler på Albatross senter i Sveio golfpark. Vi har også poliklinikk i Skånevik (Frihamnsenteret) og på Fitjar, der vi også gjennomfører våre 4-dagars konsentrerte behandlingsprogram.

Klinikken er del av Helse Vest si spesialisthelseteneste, og tar imot pasientar tilvist frå lege eller spesialistavdeling. Pasientar betaler vanleg eigendel, og får dekka reise- og opphaldsutgifter etter vanlege satsar.

Klinikk for stressmedisin på Albatross senter

Vår hovedklinikk finner du på Albatross senter som ligger i Sveio Golfpark i Sveio. 

 

Les mer om vårt klinisk tilbud

Pasientar som blir tilvist av lege får tilbud om konsultasjon for utgreiing og diagnostikk.

Behandling kan vere individuell eller i gruppe, der både samtaleterapi, mestringsprogram og medisinsk behandling kan vere aktuelt.

Gruppebehandling i grupper på 8, med intensive behandlingsprogram over 4 dagar.

Våre behandlingsprogram er utarbeidd spesielt for stressmedisinske helseplager og mestringssvikt, med særleg spisskompetanse for kronisk utmattingssyndrom CFS/ ME.

Klinikk for stressmedisin

Poliklinikk i Skånevik 

 

Her finner du vår poliklinikk i Skånevik

Poliklinikk Fitjar

 

Poliklinisk tilbud om konsultasjon for utgreiing og diagnostikk. Behandling kan vere individuell eller i gruppe.

Våre behandlingsprogram i gruppe er utarbeidd spesielt for stressmedisinske helseplager og mestringssvikt, med særleg spisskompetanse for kronisk utmattingssyndrom CFS/ ME.

Vårt konsentrerte behandlings- og mestringsprogram over 4 dagar er på Fitjar, der folk bur på Fitjar Fjordhotell med overnatting på hotellet eller Sportellet, med dagsprogram ved Klinikk for stressmedisin.

Vedr henvisnings-rutiner og kostnader, se praktisk info 

Stress og mindfulness for iPhone & Android

MESTRE er ein app og eit stressmestringsprogram utvikla av dr.med. Bjarte Stubhaug og mindfulness-instruktør Hanne Suorza.

Stress og mindfulness for iPhone & Android

MESTRE er ein app og eit stressmestringsprogram utvikla av dr.med. Bjarte Stubhaug og mindfulness-instruktør Hanne Suorza.

Faglig tilbud

Klinikk for stressmedisin har hovedlokaler på Albatross senter i Sveio golfpark. Vi har også poliklinikk i Skånevik (Frihamnsenteret) og på Fitjar, der vi også gjennomfører våre 4-dagars konsentrerte behandlingsprogram.

Klinikken er del av Helse Vest si spesialisthelseteneste, og tar imot pasientar tilvist frå lege eller spesialistavdeling. Pasientar betaler vanleg eigendel, og får dekka reise- og opphaldsutgifter etter vanlege satsar.

Klinisk tilbud

Pasientar som blir tilvist av lege får tilbud om konsultasjon for utgreiing og diagnostikk. Behandling kan vere individuell eller i gruppe, der både samtaleterapi, mestringsprogram og medisinsk behandling kan vere aktuelt.

Gruppebehandling i grupper på 8, med intensive behandlingsprogram over 4 dagar.

Våre behandlingsprogram er utarbeidd spesielt for stressmedisinske helseplager og mestringssvikt, med særleg spisskompetanse for kronisk utmattingssyndrom CFS/ ME.

 

 

Konsentrert 4-dagars behandlingsprogram

Gruppebasert, 12-14 deltakarar, 4 dagar

Gruppebehandling i grupper på 12-14, med konsentrert 4 dagars behandlingsprogram. Våre behandlingsprogram er utarbeidd spesielt for stressmedisinske helseplager og mestringssvikt, med særleg spisskompetanse for kronisk utmattingssyndrom CFS/ ME.

Undervisning innebærer:
– stressmedisin, stress- og immunsystem
– stress og aktivering, sensitivisering
– Stressmestring, oppmerksomhetstrening, mindfulness-øvelser
– Kognitiv mestringsterapi. Aksept og forandring
– Skriveøvelser
– Lett fysisk aktivitet (turgåing) med integrert oppmerksomhetstrening

 

Klinisk arbeid har vært integrert med forskningsstudier for å auke kunnskapen om CFS/ME og studere effekt av systematisk behandling.

Vi har p.t. ingen pågåande studie eller datainnsamling.
Meir om CFS/ME, behandling, forskning, litteratur og kart her.

Klinisk tilbud

Pasientar som blir tilvist av lege får tilbud om konsultasjon for utgreiing og diagnostikk. Behandling kan vere individuell eller i gruppe, der både samtaleterapi, mestringsprogram og medisinsk behandling kan vere aktuelt.

Gruppebehandling i grupper på 8, med intensive behandlingsprogram over 4 dagar.

Våre behandlingsprogram er utarbeidd spesielt for stressmedisinske helseplager og mestringssvikt, med særleg spisskompetanse for kronisk utmattingssyndrom CFS/ ME.

 

 

Konsentrert 4-dagars behandlingsprogram

Gruppebasert, 12-14 deltakarar, 4 dagar

Gruppebehandling i grupper på 12-14, med konsentrert 4 dagars behandlingsprogram. Våre behandlingsprogram er utarbeidd spesielt for stressmedisinske helseplager og mestringssvikt, med særleg spisskompetanse for kronisk utmattingssyndrom CFS/ ME.

Undervisning innebærer:
– stressmedisin, stress- og immunsystem
– stress og aktivering, sensitivisering
– Stressmestring, oppmerksomhetstrening, mindfulness-øvelser
– Kognitiv mestringsterapi. Aksept og forandring
– Skriveøvelser
– Lett fysisk aktivitet (turgåing) med integrert oppmerksomhetstrening

 

Klinisk arbeid har vært integrert med forskningsstudier for å auke kunnskapen om CFS/ME og studere effekt av systematisk behandling.

Vi har p.t. ingen pågåande studie eller datainnsamling.
Meir om CFS/ME, behandling, forskning, litteratur og kart her.

Fagleg profil

– Stressmedisin
– Stressmedisinske helseplager
– Søvnforstyrrelser 
– Krisepsykiatri og PTSD
– Allmennpsykiatri

Spisskompetanse

– Kronisk utmattingssyndrom, CFS/ ME
– diagnostikk og behandling.

Klinisk forskning

– Behandlingseffekt av intensive
– Behandlingsprogram for CFS/ME, transdiagnostiske studier

Kontaktinfo

stubhaug@stressmedisin.us
53 77 14 00
Postboks 100, 5559 Sveio

Eller bruk skjemaet til venstre