Info til leger/ helsepersonell

Om henvisning til Klinikk for stressmedisin, behandlingsprogram og kostnader

 

7

Henvisning

  • Vi må ha henvisning frå lege (fastlege eller sjukehusavdeling), evt psykologspesialist.
  • Vi prioriterer pas med stressmedisinske helseplager, og har særleg kompetanse og tilbud for utmattelseslidelser/ kronisk utmattelsessyndrom/ CFS/ME, samt krise-/traumelidelser.
  • Henvisning må innehalde relevante opplysningar om sjukehistorie og gjennomført utredning/ behandling, inkl behandling og medikasjon for andre medisinske/ psykiske lidelser, og aktuell status vedr komorbide sjukdommar.
  • Hvis legen/psykolog/ anna helsepersonell kjenner pas godt, vil vi gjerne ha ei vurdering av evne til å gjennomføre systematisk mestrings-program, psykisk og somatisk sårbarhet, samt motivasjon for endring og bedring.
  • Vi (og alle andre som arbeider med endring og mestring) har dårleg erfaring med behandlings-nytte hos pas som primært ønskjer sjukdomsbekreftelse.

Vi vil gjerne at følgjande lab.prøver er tatt nyleg:
Hermatogram, CRP, jern, ferritin, Na, K, Ca, P, CK, Vit B12, folat, FT4, TSH. Vit D 

EBV-prøver (Epstein-Barr virus)

  • Etter mottatt henvisning – helst elektronisk: Klinikk for stressmedisin, HER-id 106040 – får pas ventelistebrev der vi bekrefter motatt henv, og ber han/ho sende ein eigenrapport om sin sjukehistorie, tidlegare behandling (inkl alternativ behandling), nytte av denne, og kva dei meiner dei treng hjelp til.
  • Ventetid pt frå henvisning til deltaking program 4-5 mnd.

 

Konsultasjon

Etter henvisning avtaler vi første konsultasjon, evt tilbud videokonsultasjon, for diagnostikk og evaluering.

Hvis pasienten er motivert for vidare strukturert behandling og vi vurderer han/ho som eigna for dette, avtaler vi vidare behandlingsopplegg, individuelt eller i gruppe. For dei fleste vil det vere tilbud om å delta i vårt konsentrerte 4-dagars behandlingsprogram (i Haugesund), poliklinisk/ dagbehandling.

Nærmere beskrivelse av behandlingsprogrammet finner du her.

Oppfølging etter behandlingsprogrammet avtalt etter individuell vurdering/ behov.

Tilbud om 6 mnd oppfølgingsprogram (2 dagar) og seinare årleg oppfølgingsprogram.

N

Betaling

Betaling for behandlingsprogrammet – 4 dager:
Vanlege egenandeler legebehandling max 2625 kr, får refundert alt over frikortgrense (3040 kr for 2023). 
Ingen egenandel ved frikort.

I tillegg (uavhengig av frikort): 600 kr for kurs / hotellpakke

Betaling for overnatting utenom dette. 

Reise og opphald

Pas frå Helse Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane) får refundert reise og opphald inntil 800 kr/døgn, avhengig av reiseavstand.

  • Utanfor Helse Vest (Helse SørØst- Midt – Nord): Pasientreiser er svært restriktive til refusjon, bør enten få forhåndsrefusjon eller vere villig til å betale reise og opphald sjølv.
  • Evt overnatting ved hotell Thon Hotell Saga (vegg-i-vegg, 965 kr/døgn inkl frokost, evt andre/ private ordningar.

 

Har du spørsmål?